פורסם על ידי: or100 | יוני 30, 2009

פסיכולוגיה בין תרבותית פרק 3: מבוא: הבדלים בין תרבותיים בהאדרה עצמית

מבוא: הבדלים בין תרבותיים בהאדרה עצמית

(אינטגרציה של הסיכום של גל, הספר, והמורה בכיתה)

(גל +ספר + המורה בכיתה)

האדרה עצמית

 • נטיה לראות את עצמי במונחים חיובים שאינם ריאלים
 • במחקרים שעוסקים בתחום במערב נמצא שיש לנו נטייה לחשוב שסיכויינו להצליח גדולים משל האחרים.
 • למשל במחקר על מרצים אמריקנים נמצא כי 94% מהם מאמינים שהם טובים יותר מעמיתיהם.
 • הממצאים גורפים וחזקים במערב (הוסבר כצורך טבעי)
 • מדובר בהטיה תפיסתית שלה פנים רבות, רובנו תופסים עצמנו מוגנים יותר מאחרים, מוצלחים יותר מאחרים, רעים פחות, שקרנים פחות וכו'.
 • מחקר קלאסי בתחום האדרה העצמית בוחן כיצד אינדיבידואלים תופסים את עצמם במונחים חיוביים ולא ריאליים:
 • קומפטנטים במיוחד, אופטימיים, בשליטה.
 • משום שהממצאים גורפים כל כך, טענו תיאוריות שונות שיש לנו כבני אדם צורך לתפוס את עצמנו בצורה חיובית, לשמר את ההערכה העצמית שלנו ולהעלות אותה.
 • רעיון זה עומד בבסיסה של תיאוריה מרכזית בתחום:
 • תיאורית הזהות החברתית, המסבירה מדוע אנשים מפלים לטובה את בני קבוצתם על פני חברי קבוצות אחרות.
 • סדרה של מחקרים במזרח אסיה ויפן לא הניבה אותן התוצאות
 • כמו במקרים רבים אחרים הצורך בתפיסה עצמית חיובית ובהאדרה עצמית, נתפס, עד לאחרונה, כצורך אוניברסלי. אך כשניסו לקבל ממצאים דומים ביפן, הדבר לא הצליח.
 • מטרת המאמר להסביר את ההבדלים בתוצאות
 • המאמר של היינה ולהמן מבקש לבדוק את תוקף הטענה שהצורך בהאדרה עצמית עשוי ללבוש פנים אחרות בתרבויות המדגישות קשרים בין אישיים.
 • בתרבויות אלה הצורך בהאדרה עצמית עשוי להתבטא בהטיות לטובת קבוצת הפנים, במקום בהטיות לטובת העצמי

הינה ולהמן מאמר 5

(גל + המורה בכיתה)

היינה ולהמן במאמר 5 מנסים להסביר את ההבדלים בין מזרח למערב בממצאי מחקרים בנושא ומעלים שתי אפשרויות:

 • אפשרות ראשונה :
 • ישנם גורמים ותהליכים פסיכולוגיים שונים בתרבותיות הללו וההבדלים הם הבדלים אמיתיים בין התרבויות.
 • אפשרות שנייה
 • ההבדלים הם מתודולוגיים וקשורים לאתיקה מוכתבת. הם נובעים משימוש במונחים רלבנטיים במערב שאינם רלבנטיים במזרח.
 • מדובר בשני הסברים שונים שאינם הולכים ביחד, רק אחד מהם יכול להיות נכון:

1. הבדלי מוטיבציה = הבדלי תהליך (תוצאות המאמר תומכות בהסבר הזה)

 • מקור ההבדל הוא בתהליך מוטיבציוני שונה בכל תרבות
 • אנשים בתרבות המערבית (אינדיבידואליזם, אמריקאים)
 • מעודדים לחשוב על עצמם בצורה חיובית ולתפוס עצמם כאינדיבידואלים' עצמאיים, אוטונומיים. להדגיש תכונות פנימיות ומאפיינים אישיים פנימיים וחיוביים.
 • ולכן קיימת האדרה עצמית.
 • לעומתם, אנשים בתרבויות מזרחיות (קולקטיביזם, יפן במיוחד על פי הכותבים),
 • מעודדים לחוש חלק מהקבוצה אליהם הם שייכים. הזהות מוגדרת על פי היחסים עם האנשים סביב. תפיסה עצמית חיובית לא מועילה למטרת של תחושת אחידות עם הסביבה.
 • הנטיה להדרה עצמית לא עולה בקנה אחד עם המוטיבציה שלהם.
 • כלומר, על פי גישה זו (1) התהליך עצמו של האדרה עצמית איננו חשוב בתרבויות המזרח. לכן הטיות לטובת העצמי ובכלל זה הטיות לטובת הקבוצה, גדולות יותר במערב.

2. הבדלי תוכן = הסבר מתודולוגי

 • מקור ההבדל הוא באתיקה מוכתבת:
 • הנטיה להאדרה עצמית קיימת בשתי התרבויות,
 • אבל תוכן האדרה הוא מה ששונה בהתאם למבנה העצמי באותה תרבות:
 • באמריקה המוטיבציה היא להאדיר את העצמי האינדיבידואלי
 • ביפן המוטיבציה תהיה להאדיר את העצמי הקולקטיבי (את הקבוצה)

במילים אחרות

 • הנטייה המוטיבציונית להאדרה עצמית, קיימת בתרבויות השונות, רק נקודות המבט לגבי ה self שונות.
 • המוטיבציות הקיימות בתרבויות השונות זהות, רק המטרה אליה מכוונים אחרת, התוכן של ההאדרה העצמית משתנה מתרבות לתרבות.
 • במקרה זה, ההאדרה של הקבוצה – הטיות לטובת הקבוצה, תהיינה גבוהה יותר, במזרח מאשר במערב.
 • כלומר מדובר על הבדלים בתוכן (מטרת ההאדרה) ולא בתהליך (מוטיבציות שונות).

ניבויים הנגזרים מההסברים בהשוואת קנדים ויפנים לגבי הטיה לטובת העצמי (group serving bias)

 • על מנת לבדוק מה משתי האפשרויות נכונה החוקרים בחרו להשתמש בכלים רלבנטיים לתרבות המזרחית (הטיות לטובת הקבוצה) ולראות:

הבדלי מוטיבציה= הסבר תהליך (תוצאות המאמר תומכות בהסבר הזה)

 • אם לא מתקבלות תוצאות, ההבדלים הם הבדלי תהליך (ההבדל בין התרבויות הוא לא במטרה, בתוכן ההאדרה העצמית, אלא בקיום המוטיבציה בכלל).
 • הקנדים יראו יותר הטיה לטובת הקבוצה לעומת היפנים.
 • כיוון שערך הקבוצה קשור לערך העצמי
 • והמוטיבציה של הקנדים היא להגביר את העצמי
 • נראה בקרבם נטייה רבה יותר להאדרה לטובת הקבוצה
 • בקרב היפנים נראה נטייה נמוכה יותר מכיוון שהמוטיבציה להאדרה עצמית נמוכה אצלם.

הבדלי תוכן= הסבר מתודולוגי

 • אם גם במזרח מתקבלות תוצאות דומות למערב לאחר החלפת הכלי לכלי מתאים משמעות הדבר היא שההבדלים הם הבדלי תוכן. המחקרים הקודמים לא התאימו לתרבות המזרח אסייתית ולכן לא התקבלו תוצאות, אך ברגע שהותאם הכלי, באה לידי ביטוי הנטייה הזו גם בקרב הלא מערביים.
 • היפנים יראו יותר הטיב לטובת הקבוצה לעומת הקנדים
 • כיוון שהיפנים מתבקשים להעריך את הממד שהכי רלוונטי לעצמי שלהם
 • נראה אצלם נטיה גבוהה יותר להאדרת הקבוצה.

 • החידוש של היינה ולהמן הוא בכך שהם הפנו את תשומת הלב לכך שאפילו המוטיבציות ההתנהגותיות שלנו הן תלויות תרבות.

במאמר זה 2 מחקרים.

עיקרי מחקר 1:

נבדקים

 • במחקר השתתפו נבדקים מוונקובר קנדה  ומיפן.
 • הקנדיים נחלקו לשתי קבוצות:
 • קנדיים
 • וקנדיים אסיאתיים (שהיגרו לקנדה ממדינות באסיה),
 • זאת על מנת ליצור קבוצת ביניים בין היפנים לקנדיים. אלו אנשים שמבחינת החשיפה שלהם לתרבות המערבית, נמצאים בין הקנדיים הארופאים ליפנים.
 • החוקרים לא התייחסו לקבוצת נבדקים במבוא וזה בעייתי!!

שיטה

 • הנבדקים התבקשו להעריך בן משפחה קרוב יחסית לאחרים בני גילו לגבי סדרת תכונות (10 תכונות)
 • על ידי זה מדדו הטיה לטובת הקבוצה FSB. בן המשפחה מייצג את הקבוצה אליה שייכים. ( family served bias)
 • הנבדקים התבקשו להעריך את עצמם ביחס לאחרים בני אותו גיל ומין (ביחס לאותן 10 תכונות)
 • על ידי זה מדדו הטיה לטובת העצמי  עבור העצמי
 • self served bias) SSB )
 • נמדדה גם הערכה עצמית פרטית (שביעות רצון מעצמם) והערכה עצמית קבוצתית (שביעות רצון מהקבוצה אליה שייכים).

תוצאות עיקריות:

 • באופן כללי הקנדים הראו יותר האדרה עצמית ויותר הטיה לטובת הקבוצה לעומת היפנים:
 • בהטיות לטובת העצמי SSB התקבלו תוצאות צפויות,
 • היפנים היו הכי נמוכים, אחריהם הקנדיים האסיאתיים והגבוהים מכולם במובהק היו הקנדיים.
 • בהטיות לגבי הקבוצה
 • לא היה הבדל בין הקנדיים לקנדיים האסייתים ושניהם היו גבוהים במובהק מהיפנים!
 • אצל היפנים כמעט לא התקבלה הטיה לטובת הקבוצה, על אף שהיתה גבוהה  בכל זאת מההטיה לטובת העצמי אצלם.
 • ניתוח התוצאות בהתאם לניבויים של ההסבר המוטיבציוני
 • באופן כללי, אצל כל הקבוצות הטיה לטובת הקבוצה היתה גבוהה יותר מהטיה לטובת העצמי מה שהוביל את החוקרים להסיק שהמוטיבציה להאדרה עצמית איננה אוניברסלית אלא מערבית.
 • אם הבדלי תוכן היה ההסבר הנכון, היתה צריכה להיות הטיה לטובת הקבוצה חזקה יותר בקרב היפנים. משום כך, מדובר לדעתם בהבדלי תהליך = מוטיבציה.
 • (בעית המחקר הוא שמעריכים אינדיבידואל ולא קבוצה- בגלל זה נערך מחקר 2)


עיקרי מחקר 2

הסיבה שנערך מחקר 2

 • מגבלה אפשרית אחת של המחקר הראשון היא שהמטרה של הערכת של הטיה לטובת הקבוצה היתה בכל זאת אישית (כלומר אינדיבידואל- בן משפחה)
 • יתכן שבתהליך הרכישה התרבות שינוים בהערכת הטיה לקבוצה משקפים היסוס יחסי על ידי יפנים לראות כל אינדיבידואל במונחים חיובים לא מציאותיים-
 • כלומר יסרבו לראות אדם בודד במונחים חיובים לא מציאותיים
 • מחקר 2 התמקד בשינויים תרבותיים בהערכת הקבוצה אליה שייך הפרט- במקרה זה האוניברסיטה.

משתתפים

 • משתי האוניברסיטאות

שיטה

 • הערכת האוניברסיטה שלי לעומת אוניברסיטה מתחרה על ממדים שונים
 • לדוגמא:
 • לאוניברסיטה שלי מוניטין מצוין, סגל יותר טוב, הבוגרים משיגים יותר עבודות בשוק

תוצאות עיקריות

 • הקנדים הראו יותר הטיה לטובת הקבוצה לעומת היפנים.


הסברים נוספים לתוצאות

 • הבדל בין תרבותי בחשיבות המיוחסת להערכה עצמית מול הערכה מאחרים
 • בגלל שליפנים חשוב מה אחרים יחשבו עליהם
 • אז הם לא עושים האדרה עצמית
 • לפיכך צנועים, ענוים
 • לא מבטאים הערכה עצמית מוגזת.
 • לעומת זאת במערב
 • החשיבות היא הערכה העצמית
 • הבדל בין תרבותי בהצגה עצמית (נורמה של ביטחון עצמי לעומת נורמה של צניעות)
 • הנורמה של היפנים זה להפגין צניעות
 • ואז גם בניסוי מסוג זה הם לא מסוגלים / לא מעונינים לבטא מה שלא צנוע
 • במערב מדובר על בטחון עצמי, השגיות וכד'.
 • הבדל בין תרבותי בתפיסת מהותן של תכונות כיציבות מול ברות שינוי.
 • במזרח תופסים תכונות כמשתנות
 • אז יש טעם רב לבקר את העצמי,
 • בגלל שאפשר לשפר.
 • במערב התפיסה של התכונות היא שהן יציבות ולא משתנות
 • ולכן אין תועלת בביקורת עצמית
 • אתיקה מוכתבת : המונח האדרה עצמית
 • במערב רואים תכונות כיותר טובות וכפחות טובות
 • במזרח חושבים באופן שונה.

חזרה לפסיכולוגיה בין תרבותית

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: