פורסם על ידי: or100 | מאי 1, 2009

פסיכולוגיה בין המינים: יחידה 1 – ג – רקע היסטורי

) רקע היסטורי

באופן כללי

 • 1883 גאלטון- נשים נחותות  מגברים בכל הפרמטרים, פרויד
 • 1905 – מבחני המשכל של בינה, 1917 הם פורסמו
 • זהו מבחן שבודק יכולת כללית- משכל יחיד
 • מבחן ללא הטיה מינית- התוצאות הם שאין הבדלים ביכולות בין שני לבנות
 • 1930 – תרסטון- מבחנים שבודקים כשרים ספציפיים
 • שש מבחנים נפרדים שבודקים שש כשרים שונים
 • כושר מרחבי, כושר מתמטי, כושר מילולי
 • ממצאים שהראו שיש הבדלים בין גברים לנשים בכשרים אילו בתחום המילולי נשים טובות יותר

פירוט

א. הקדמה: למה צריך להתייחס למחקרים שנעשו בעבר

 • הסיבות שצריך ללמוד על המחקרים שנערכו בעבר

א.      מחדד את הרגישות שלנו ל "סכנות" מתודולוגיות ולפרשנויות שאורבות לנו בתחום זה.

ב.      התיחסות למחקרים שנעשו בעבר למעין  מחקרי אורך (=מחקר הבודק אותה קבוצה לאורך זמן)-

 • אנחנו לא רוצים להגביל את עצמנו לתקופת זמן אחת בלבד:  נעשו מחקרים בעבר על אותה קבוצת גיל בזמנים שונים בהיסטוריה ולפיכך גם בהקשרים חברתיים שונים, אפשר להשתמש בממצאי מחקרים אלא כדי לבחון הנחות אודות שינויים שהתרחשו באוכלוסייה מסוימת לאורך זמן,  את השינויים (=ממצאי המחקר) אפשר לייחס לשינויים חברתיים רלוונטיים שהתרחשו במהלך פרק הזמן שעבר בין המבחנים.
 • (למשל נעשה מחקר אורך של מבחן משכל בקרב אוכלוסיית בני ה- 11 בשנים שונות 1932, 1972 בסקוטלנד )

ב עד שנות השלושים

 • במהלך הדורות טבע האישה נתפס כנושא אקדמי וחברתי, וכאשר נוסדה הפסיכולוגיה המודרנית היא לא מיהרה לטפל בנושא הפסיכולוגיה של האישה. שאלת הנשים היתה שאלה חברתית מעיקרה
 • ( פסיכולוגיה דיפרנציאלית זהו תחום התמחות מיוחד הבודק הבדלים בין אנשים במשתנים פסיכולוגיים שונים כגון: תכונות אישיות, התנהגות וכד', כמו כן הוא בודק הבדלים בין קבוצות: בין מינים, בין גזעים, בין מעמדות חברתים שונים, בין קבוצות גיל שונות ועוד).
 • Galton  ערך מחקר גם בנושא ההבדלים בין המינים: הוא כימת, והשוואה בין גברים לנשים בתכונות גופניות ומנטליות שונות.
 • Galton  הושפע מההשקפות הויקטוריאניות של בני זמנו.
 • ל Galton היו דעות קדומות רבות בנושא ההבדלים בין נשים לגברים דבר שהשפיע על מחקריו ועל הפרשנות שנתן לממצאים האלה.
 • שני דברים עיקריים אפשר ללמוד מ Galton

1. סר פרנסיס גאלטון (Galton) – הפסיכולוגיה הדיפרנציאלית (בערך 1883)

 1. הוא היה הראשון שעסק בחקר הבדלים בין המינים
 2. הוא משמש דוגמא לעובדה שהערכים, העמדות, והאידיאולוגיות של החוקר עלולים לחלחל לפרשנות ממצאיו.

2. דרווין תיאורית האבולוציה

 • בסוף המאה ה 19 שילבו את תיאוריית האבולוציה של דרווין בתוך עולם הפסיכולוגיה של אז (הזרם הפונקציונאליסט בארה"ב), דבר שעודד לגיטימציה למחקר האישה
 • ההנחה היתה שההבדלים הפסיכולוגים בין המינים, הנם תוצאה טבעית של ההבדלים הביולוגים ביניהם
 • ההבדלים נתפסו כבעלי תפקיד חשוב בשימור הגזע האנושי ובהתפתחותו
 • הדיון באיזה שהתקיים רק בזיקה לגבר, ותפקודה נתפס כמובחן וכשונה מזה של הגבר, וכמשלים לו.

3. סקירת על ראשונה של הלן תומפסון וולי ( Wooley) בער ך1910

 • וולי ערכה את הסקירה הראשונה בהיסטוריה על המחקר הפסיכולוגי בנושא ההבדלים בין המינים.
 • וולי ביקרה את המחקרים בצורה טוטאלית:
 • היא מצאה מספר קטן בלבד של מחקרים בנושא, מסקנות המחקרים היו מוטות, והצביע על בעיות מתדולוגיות

 • וולי כתבה: שבמחקר בנושא ההבדלים בין המינים
 • "היו מספר רב של הטיות אישיות,
 • היגיון שהוקרב על מזבח דעה קדומה
 • קביעות בלתי מבוססות
 • הבלים רגשניים".

4. מבחני משכל- בינה, טרמן, מבחן הכישורים המנטליים-  תרסטון

 • המחקר בנושא ההבדלים בין המינים בתחום הכישורים נכנס שלב חדש עם התפתחות של מבחני משכל
 • את מבחן המשכל הראשון תכן הפסיכולוגי הצרפתי בינה, טרמן הרחיב את המבחן ופרסם את המהדורה האמריקאית הראשונה של מבחן סטנפורד בינה (1916)
 • למרות התפיסות שרווחו בתקופתם האמינו בינה וטרמן שאין כל הבדלים בין המינים במשכל הכללי, ולפיכך ניסו לבנות את המבחן בלא הטית מינית, כדי שייתן ציונים מממוצעים שווים לבנים ולבנות.
 • מבחן סטנפורד בינה התבססו על רעיון המשכל הכללי, וקבעו ציון אחד לכל נבחן  IQ ,תרסטון (שנות השלושים והארבעים של המאה) האמין בקיום של כשרים אינטלקטואלים אחדים, הוא גילה אותם באמצעות טכניקה סטטיסטית שנקראת ניתוח לגורמים. תרסטון מבחן בין שבעה כישורים שונים.
 • עד לשנות השלושים של המאה נאספו נתונים רבים וסקירות נרחבות של מחקרים, והחלו להופיע בנושא ההבדלים בין המינים בכישורים. לרוב, הסקירות התפרסמו בספרי לימוד בתחום הפסיכולוגיה הדיפרנציאלית, שתי עבודות שייצגו עמדו אופייני לפסיכולוגים עד סוף השישים היו העבודה של אנסטזי ( 1937) והעבודה של טיילר (1947)
 • כישורי הנשים בתפקודים מילולים ולשונים גבוהים מאלה של הגברים, מינקות ועד בגרות
 • כישורי הגברים גבוהים מאלה של הנשים במבחנים שבודקים יכולת מספרית (הבדל שמתגלה רק במהלך בית ספר יסודי), הבדל לטובת הגברים רק בהיגיון מספרי ואילו במבחני חישוב בנות שוות לבנים ואף עולות עליהם.

ג אחרי שנות השלושים

1. אנסטזי (Anactasi) – 1958

 • בהקשר אחר, אנסטזי אמרה שסוגים שונים של הבדלים בין המינים שנמצאו במחקר בתקופת זמן כלשהי, הצטמצמו, או אף נעלמו כליל, במחקר שנערך בתקופת זמן מאוחרת ממנה, כנראה בשל השינויים החברתיים שהתחוללו בין שתי תקופות אלה.
 • מסקנות דומות לאנסטזי
 • נשים עולות על גברים ביכולת מילולית (בשטף מילולי ולא באוצר מילים)
 • גברים עולים על נשים ביכולת מתמטית, כשהמדד הוא היגיון מתמטי, ולא חישוב מתמטי בלבד
 • גברים עולים על נשים במבחנים הבודקים יכולת מרחבית.
 • עד לפרסום ספרן של אלנור מקובי וקארול נאגי ג'אקלין פורסמו אלפי מחקרים נושא ההבדלים בין המינים במאפינים פסיכולוגים
 • אחד ההשגים של מקובי וג'אקלין היה העיבוד השיטתית של הממצאים, עיבודה זה אפשר להעריך (בעזרת גיבוי אמפירי) השקפות ואמונות רווחות באשר להבדלים בין המינים.
 • מרבית ספרי הלימוד של קורסי מבוא באוניברסיטה נשענים על מקובי וג'אקלין
 • מתוך הממצאים של מקובי וג'אקלין כי השקפות ותפיסות רבות באשר להבדלים בין המינים אינן מבוססות כלל.

2. טיילר (Tyler)- 1965

3. מקובי וג'אקלין – 1974

 • דוגמא לתפיסות שלא נמצא להן ביסוס מדעי
 • נשים יותר חברותיות מגברים, לנשים הערכה עצמית נמוכה מזו של גברים, גברים טובים מנשים בעיבוד קוגניטיבי וכד'

 • ארבעה תחומים שבהם יש עדות מבוססים להבדלים בין המינים
 • לבנות יכולת מילולית טובה מזו של בנים
 • לבנים יכולת חזותית מרחבית טובה מזו של בנות
 • בנים מצטיינים ביכולת מתמטית לעומת בנות
 • בנים תוקפנית מבנות
 • הביקורת על ספרן נמתחה בעיקר מהכיוון המתודולוגיה והסטטיסטיקה
 • במרבית המחקרים לא היה הבדל בין המינים בנושא המחקר העיקרי
 • המדגמים היו קטנים מידי
 • רבים מהמחקרים עשו שימוש במדדים אשר מהימנות לא ברורה


מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: